Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο - Ομαλή ένταξη των μαθητών